Privacyreglement
Uw fysio- en oefentherapeut houdt, om de behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Fysiotherapie & Mensendieck GC Schalkwijk hecht veel waarde aan de bescherming van uw gegevens.

Fysiotherapie & Mensendieck GC Schalkwijk doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.  Fysiotherapie & Mensendieck GC Schalkwijk houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in het privacy reglement;
  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Op deze registratie is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt. Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd. Het complete reglement vind u hierna.

! Privacyverklaring